Overslaan en naar de inhoud gaan

Wie zijn wij en waar kunt u ons contacteren?

Algemeen

De website beschikbaar op het adres www.allesoverbier.be invullen (hierna: de “website”) wordt uitgebaat door en is eigendom van : 

 • Rechtsvorm: bvba
 • Vennootschapsnaam: Interbiz      
 • Handelsnaam: Interbiz bvba    
 • Maatschappelijke zetel: Groeneweg 127, 9870 Olsene 
 • Ondernemingsnummer: BE 0472.569.350 
 • Telefoonnummer: 002 496 23 98 28
 • E-mail: info@allesoverbier.be
 • Hyperlink Website: www.allesoverbier.be
 • Andere domeinnamen die verwijzen naar dezelfde website : www.beercatalog.be, www.biercatalogus.be, www.bierinfo.be, www.bierwijzer.be, www.brouwwereld.be

(hierna: “Alles over bier”, “wij” of “ons”).

Hoe kunt u onze Data Protection Officer contacteren?

Pascal Mortier - 0032 496 23 98 28 - info@interbiz.be

Algemeen – waarvoor dient deze privacy policy?

Deze privacy policy is van toepassing op en beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, onder meer op of via de website. Deze privacy policy beoogt een behoorlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Deze privacy policy dekt niet het privacybeleid van derden (bv. ondernemingen of entiteiten die adverteren in de diensten van ons) noch van  andere websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de website wordt verwezen.
Wij raden u ten stelligste aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen. 

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als verwerkingsverantwoordelijke treffen wij alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “GDPR”). De aangestelden of medewerkers van ons die toegang hebben tot uw persoonsgegevens alsook verwerkers die wij inschakelen, hebben evenzeer de verplichting de GDPR na te leven.

Deze privacy policy wordt fysiek of elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op de website. In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan ons e-mailadres dat vermeld wordt in de eerste rubriek, bovenaan deze pagina. Wij zullen u in de regel binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of vraag informeren over het gevolg dat eraan is gegeven. 

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 16/09/2019.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 1. Administratieve functies.
 2. Gegevens die nodig zijn om in te loggen voor persoonlijke website functies.
 3. Alle gegevens die na inloggen op eigen inbreng op onze webservers komen.
 4. Uw gegevens worden eventueel gebruikt voor opvragen van informatie om de website content aan te vullen.
 5. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor direct marketing.

Wat is de juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens indien: 

 1. Wij deze nodig hebben voor: toestemming, uitvoering overeenkomst, wettelijke verplichting, vitale belangen, algemeen belang, gerechtvaardigde belangen.
 2. In ieder geval, vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met onze privacy policy – door het ondertekenen van een schriftelijke verklaring met onze privacy policy of aanvinken/aanklikken van een checkbox op de website of door eender welke samenwerkingsovereenkomst - geeft u ons de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop deze worden verwerkt zoals bepaald in deze privacy policy.

Verwerking persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van onze diensten. Bijkomende gegevens die door u verstrekt worden, worden beschouwd als gegevens die door ons mogen gebruikt worden.

Wie ontvangt en/of verwerkt uw persoonsgegevens nog (naast ons)?

Alle partijen die nodig zijn voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit onder meer door wettelijke bepalingen of administratieve verplichtingen, zoals samenwerking met een boekhoudkantoor.

Geven wij uw persoonsgegevens door aan (bedrijven of entiteiten in) niet-EU landen?

Neen

Waar en hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Gegevens voorkomende uit het gebruik van deze website worden opgeslagen op een beveiligde server, beheerd door Stone Internet Services.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de bepaalde doeleinden te bereiken. Indien het doeleinde is bereikt, zullen wij uw persoonsgegevens in principe wissen.

Rechten en plichten

Wat zijn uw rechten?

 1. U hebt het recht om ons te verzoeken om:
  1. inzage van uw persoonsgegevens;
  2. verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens;
  3. beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.
 2. U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.
 3. U hebt het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 4. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt echter niet retroactief en laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.
 5. U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).
 6. De uitoefening van bovenstaande rechten is afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de GDPR.
 7. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u eenvoudigweg een verzoek richten aan ons waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

Wat zijn onze verplichtingen?

 1. Wij treffen alle passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Dit behelst onder meer de nodige maatregelen inzake toegangscontrole, encryptie, fysieke en operationele veiligheid, in het bijzonder m.b.t. de website en de onze servers.​​​
 2. Wij houden een verwerkingsregister bij waarin ook de (categorie van) verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.
 3. Wij werken mee met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten (op hun verzoek). 
 4. Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, inbreuken in verband met uw persoonsgegevens (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding ervan) onmiddellijk aan de Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan. 
 5. In geval dergelijke inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de GDPR, zullen wij dit ook melden aan u. In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens of deze van anderen, kunt u ons contacteren op ons e-mailadres dat terug te vinden is in de eerste rubriek, bovenaan deze pagina.
 6. Indien wij bepaalde nieuwe technologieën of toepassingen zouden gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die voor u waarschijnlijk hoge risico’s inzake gegevensbescherming met zich zou meebrengen, zullen wij, onder de voorwaarden bepaald in de GDPR, een zgn. “Data Protection Impact Assessment” (DPIA) uitvoeren en, indien vereist, de Gegevensbeschermingsautoriteit hieromtrent voorafgaandelijk raadplegen.

Vragen?

Contacteer ons gerust, ons e-mailadres is terug te vinden in de eerste rubriek, bovenaan deze pagina.